Escodi a la teva mida.

Cursos d’especialització:

Avís legal

Denominació social: Fundació ESCODI
Adreça: Vapor Universitari. c/ Colom, 114, 1r. 08222 Terrassa, Barcelona.
Tel.: 93 783 97 45
Correu electrònic: escodi@escodi.com
Registre: Inscr. Protectorat Dep. Justícia Generalitat de Catalunya núm. 1547
CIF: G-62445762
Termes i condicions d'ús

1. Introducció

1.1. Gràcies per triar ESCODI. Mitjançant l’ús i l’accés a aquest lloc web i a les adreces URL derivades de www.escodi.es (d’ara endavant els llocs web), vostè atorga un contracte vinculant amb la nostra societat. El seu contracte amb nosaltres inclou l’acceptació d’aquests “Termes i condicions d’ús” i de la nostra “Política de privacitat”. Si no estigués d’acord amb qualssevol dels termes, per favor, el convidem que abandoni els llocs web.
1.2. Els llocs web són titularitat de FUNDACIÓ ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ I DISTRIBUCIÓ, (d’ara endavant ESCODI), amb seu social al carrer Colom, núm. 114, 08222 Terrassa (Barcelona), amb C.I.F. núm. G62445762. Inscrita en el Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya núm. 1547, correu electrònic: escodi@escodi.com.
1.3. ESCODI li indica que és obligació de l’usuari llegir les presents condicions d’ús dels llocs web, considerant-se vigents i per tant aplicables, recomanant als usuaris imprimir o guardar una còpia dels presents “Termes i condicions d’ús” per posteriorment tenir coneixement de les mateixes, si bé les mateixes estaran en tot moment disponibles a la pàgina web (www.escodi.com). Totes les condicions poden ser emmagatzemades i reproduïdes pels usuaris/clients a través de qualsevol eina dels processadors de text convencionals al mercat.
1.4. Per poder fer ús i navegar en els llocs web d’ESCODI, l’usuari ha de: (a) tenir 18 o més anys, o tenir 14 i comptar amb el consentiment patern o del seu tutor en aquests termes, (b) tenir capacitat per atorgar un contracte vinculant amb ESCODI i que cap llei aplicable li ho prohibeixi, i (c) ser resident a Espanya. L’usuari també garanteix que tota la informació que proporcioni a ESCODI sigui veraç, precisa i completa, i accepta que així sigui en tot moment.

2. Objecte

2.1. És objecte dels presents termes d’ús la navegació, accés i ús del portal i de la seva informació (, és a dir, visualitzar ràpidament un espai amb el propòsit de reconèixer-hi objectes). Aquesta conducta fàctica suposa l’acceptació jurídica automàtica i sense cap modificació dels termes, condicions i advertiments recollits en el present text. Les conductes descrites confereixen la condició d’usuari sense necessitat de signatura convencional per part de l’usuari, quant als termes aquí establerts sense perjudici de l’aplicació de les corresponents normatives d’obligat compliment. És obligació d’ESCODI advertir que, si l’usuari estigués en desacord amb els termes presents en aquest document, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir als llocs web, per la qual cosa ESCODI el convida immediatament a abandonar aquest lloc web si no està conforme al citat advertiment.
2.2. L’usuari es declara com una persona física o jurídica, ESCODI declara; i l’usuari reconeix que ESCODI proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, assumint l’usuari la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a tots aquells usos i pràctiques que realitzi l’usuari dins dels llocs web, així com l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ESCODI.
2.2. L’usuari es declara com una persona física o jurídica, ESCODI declara; i l’usuari reconeix que ESCODI proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, assumint l’usuari la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a tots aquells usos i pràctiques que realitzi l’usuari dins dels llocs web, així com l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ESCODI.

3. Directrius de l’usuari

Hem establert una sèrie de normes bàsiques perquè l’usuari pugui seguir-les quan accedeixi als llocs web d’ESCODI, així com quan contracti els serveis d’ESCODI. Si us plau, segueixi aquestes normes:

3.1. Directrius d’accés als llocs web

3.1.1. Per accedir als llocs web, l’usuari ha de comptar amb un accés i connexió a Internet, abonar les tarifes d’accés, tenir l’equip/dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per realitzar la connexió a la xarxa, incloent un terminal que sigui adequat per a aquest efecte (ordinador, telèfon, tablet, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.

3.1.2. L’usuari coneix que el correcte accés i ús de determinats continguts i serveis dels llocs web pot implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. L’usuari és l’únic responsable de la instal·lació dels citats elements, declinant ESCODI qualsevol tipus de responsabilitat que d’això se’n pogués derivar.

3.2. Directrius d’utilització dels llocs web per l’usuari.

3.2.1. L’usuari s’obliga a dur a terme una utilització dels llocs web, les seves condicions, serveis que es poguessin oferir, continguts de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, no utilitzant-ho contràriament als continguts presents en aquest text, de forma lesiva per a ESCODI o tercers, o que de qualsevol forma pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar els llocs web o els seus serveis, o impedir un normal gaudiment dels llocs web per altres usuaris.

3.2.2. L’usuari s’abstindrà de realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes d‘ESCODI, així com d’introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics.

3.2.3. ESCODI es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als llocs web i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin els termes i condicions d’ús.

3.3. Limitació de responsabilitat d’ESCODI per l’ús dels llocs web.

3.3.1. Els llocs web poden albergar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en els llocs web, compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. ESCODI no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3.3.2. ESCODI fa tots els esforços necessaris per oferir la informació continguda en els llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat d’ESCODI, es procediria a l’esmena de l’errata al més aviat possible i es facilitarà a l’usuari la informació i opcions establertes en la legislació vigent.

3.3.3. ESCODI no serà responsable davant l’usuari pel que fa a:

– L’eficàcia en la connexió, així com la velocitat d’accés als llocs web per part de l’usuari, les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a ESCODI.

-La informació introduïda per usuaris i terceres persones, alienes a ESCODI i amb els quals no es mantingui cap tipus d’acord ni col·laboració contractual.

4. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

4.1. ESCODI no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals s’hi pugui accedir per mitjà dels enllaços.
4.2. ESCODI declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris que es puguin derivar de la navegació pels seus llocs web. En conseqüència, ESCODI no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals perjudicis que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

5. Vigència del present text4. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

5.1. ESCODI es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del lloc web. Tant referent als continguts del llocs, com en les condicions d’ús dels mateixos. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què exclusivament es trobin publicades i a disposició en els llocs web i fins que no siguin modificades per d’altres posteriors.
5.2. ESCODI es reserva el dret a actualitzar l’ús, termes i condicions aplicables als llocs web, aplicant sempre, en benefici de l’usuari, els vigents al moment en què accedeixi al lloc web, així com els vigents en la data de la possible sol·licitud de serveis, si fos el cas. L’actualització s’avisarà a través del lloc web, que s’obrirà en accedir a la pàgina amb una antelació mínima de 15 dies.

6. Propietat intel·lectual i industrial

6.1. Tots els textos, imatges, continguts, logos, marques registrades o no, així com els mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web, són titularitat originària o derivativament d’ESCODI. Conseqüentment, són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i/o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, sent aplicables tant la normativa espanyola afí i comunitària en els citats camps, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
6.2. Tots els drets sobre els continguts, estan reservats i queda prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés d’ESCODI.

7. Legislació aplicable i jurisdicció

7.1. ESCODI es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
7.2. Les parts acorden, de les seves lliures voluntats, que la relació entre l’usuari i ESCODI es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i ESCODI els jutjats o tribunals de la localitat de Terrassa.
Terrassa, a 1 de març de 2013.
Política de privacitat

1. Introducció

1.1. La present política de privacitat està redactada conforme el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. FUNDACIÓ ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ I DISTRIBUCIÓ (d’ara endavant ESCODI) informa a l’usuari dels llocs web www.escodi.es i derivats (d’ara endavant llocs web) de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades personals on es recopila, utilitza, comparteix i protegeix la informació que pogués obtenir. ESCODI declara tenir un fitxer inscrit en l’Asociació Espanyola de Proteció de Dades (AEPD), la finalitat de la qual és realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’usuari dels llocs web, així com les labors d’informació, estadística i comercialització del servei i de les activitats relacionades.
1.2. L’accés als llocs web, així com de tot o part dels seus continguts i serveis, implica l’acceptació sense reserves de la present política de privacitat, també aplicable prèviament a la possible contractació dels serveis que ESCODI posa a la disposició dels clients. Aquesta política de privacitat és d’acceptació i compliment obligatori, prèviament a l’accés i a la possible contractació en els llocs web.
1.3. Vostè accepta que la navegació pel lloc web és un acte de lliure manifestació de voluntat per a la recollida i tractament de dades en els fitxers d’ESCODI. ESCODI podrà lliurement realitzar canvis en la política de privacitat dels llocs web. S’indicaran aquests canvis a la present declaració sobre privacitat així com en qualsevol altre lloc que ESCODI consideri apropiat perquè vostè sigui conscient de la informació recopilada, com es tracta i en quines circumstàncies, si s’escau, se li comunicarà.
1.4. Els llocs web titularitat d’ESCODI no poden ser utilitzats per aquelles persones amb incapacitat legal o menors d’edat no emancipats, excepte prèvia autorització dels pares o tutors i representants legals, autoritzant el registre i comunicació de dades personals.

2. Navegació web. Reserva de cookies

2.1. Conforme al que es disposa en l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE) vigent, ESCODI ve a complir les seves obligacions d’informació sobre les que utilitza i les seves finalitats.
2.2. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari. Les són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i l’ús de la web d’ESCODI.
2.2. L’usuari es declara com una persona física o jurídica, ESCODI declara; i l’usuari reconeix que ESCODI proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, assumint l’usuari la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a tots aquells usos i pràctiques que realitzi l’usuari dins dels llocs web, així com l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ESCODI.
2.3. El present lloc web utilitza les següents cookies pròpies i de tercers amb les finalitats descrites a continuació, associant-se a l’usuari anònim i al seu dispositiu, proporcionant el nom, cognoms i l’IP de l’usuari.
– COOKIES D’ANÀLISIS pròpies, de sessió i persistents que permeten a ESCODI l’anàlisi vinculada a la navegació realitzada per l’usuari amb la finalitat de portar un seguiment d’ús de la pàgina web, així com de realitzar estadístiques dels continguts més visitats, nombre de visitants, etc.
– COOKIES DE PERSONALITZACIÓ que permeten a l’usuari una navegació personalitzada per la website conforme al seu idioma.
2.4. Per utilitzar aquest lloc web no resulta necessària la instal·lació de cookies. Vostè pot configurar el seu navegador perquè accepti, rebutgi o li notifiqui quan una vagi a instal·lar-se en el seu ordinador. Cada navegador és diferent, per això, en el cas que desitgi configurar el seu navegador per bloquejar-les, li facilitem els següents enllaços entre els quals podrà trobar el corresponent al seu navegador:
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer : https://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
2.5. ESCODI li informa que el website utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web prestat per Google, Inc., el qual situa una sèrie de cookies en el seu dispositiu amb l’exclusiva finalitat d’avaluar el tipus de navegació i presentar informes d’activitat en la website. . Exactament són quatre cookies per defecte.
La captació de la informació sobre l’ús d’aquest lloc web pels nostres usuaris a través de Google Analytics només la fa Google Inc. en el seu propi nom (i no ho fa ni en nom, ni per compte d’ESCODI), no tenint ESCODI accés en cap moment a tal informació (sinó tan sols a informació agregada que li facilita posteriorment Google i que no està associada a cap adreça IP). Així mateix, és Google qui determina la finalitat del tractament i ús de la informació captada, així com el funcionament i durada de les cookies . Google Inc. és una empresa adherida a l’Acord de Port Segur (Fitxa de registre de Google en l’Acord de Port Segur) que emmagatzema la informació recollida per les cookies en els seus servidors situats a Estats Units. Les empreses adherides al citat acord garanteixen que les dades transferides són tractades amb un nivell de protecció d’acord a la normativa europea.

3. Recollida de dades en la possible contractació de serveis d’ESCODI

3.1. Al moment de l’acceptació de les condicions de contractació dels serveis d’ESCODI, aquesta precisarà la recollida d’unes dades bàsiques i imprescindibles per a la prestació dels serveis. Les esmentades dades són nom i cognoms reals, domicili, codi postal, localitat, CIF, país de residència, un correu electrònic vàlid, dades de la societat, així com alguna altra informació que sigui rellevant a efectes contractuals sobre la seva persona i representació. A cada moment, l’usuari serà informat del caràcter necessari de la recollida d’aquestes dades per a la correcta gestió de la prestació de serveis.
3.2. Així mateix, per a la prestació dels serveis, ESCODI podrà sol·licitar a l’usuari una sèrie de dades complementàries a través d’assistència en persona o telefònicament, per les quals serà informat, en el seu moment, de la recollida i tractament de les mateixes.
3.3. Sempre que ESCODI sol·liciti el número d’un compte corrent bancari del client que desitgi contractar, ho farà de forma xifrada i complint el més estricte deure de confidencialitat.
3.4. Per a una millor prestació de serveis, vostè autoritza que ESCODI tingui el dret de verificar, investigar i / o comprovar les dades proporcionades. Vostè accepta que ESCODI podrà revelar les seves dades personals, complint amb el que exigeix un procediment, ordre judicial o en un procés legal. A més, vostè accepta que si ESCODI ven part o tota l’empresa o es fusiona amb una altra, pugui revelar la seva informació als nous socis comercials. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a l’adreça electrònica compliance@escodi.com. Pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades Professional Group Conversia SLU al mail dpo.cliente@conversia.es També podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) mitjançant escrit a l’adreça: C / Jorge Juan 6, 28001 Madrid o via web www.agpd.es

4. Limitació de responsabilitat

4.1. ESCODI és responsable únicament de la informació que sol·licita i recapta dels usuaris que desitgin contractar, no tenint responsabilitat en cap moment d’altra informació personal que, de manera eventual, pogués cedir-se, transmetre’s o facilitar-se pels propis usuaris dels llocs web mitjançant qualsevol altre mecanisme.

5. Informació sobre Drets ARC i garantia de qualitat de dades

5.1. ESCODI proporciona diverses opcions per tu per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició sobre les seves dades. Pot dirigir-se per escrit a la següent adreça: c / Colom, núm 114, 08222 Terrassa (Barcelona) o, si ho prefereix, a través de la següent adreça de correu electrònic: compliance@escodi.com.
5.2. Vostè garanteix que les dades proporcionades són veraces, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació, tant a ESCODI com a tercers.

6. Consentiment per al compliment de la LSSI-CE

6.1. En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, ESCODI sol·licitarà, i l’usuari podrà prestar el seu consentiment perquè, si així ho desitja, ESCODI pugui fer ús de les seves dades amb la finalitat d’enviar-li informació i publicitat, tant sobre el lloc web com sobre les diferents ofertes, promocions especials i de tercers prestadors del servei.
6.2. ESCODI, amb l’objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa en protecció de dades personals i ha instal·lat els mitjans tècnics al seu abast, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a ESCODI.
Barcelona, 1 de març de 2013.
Política de privacitat de Xarxes Socials

1. Introducció

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2108 de 5 de diciembre , de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales , el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), ESCODI informa a los usuarios que ha procedido a crear una página en las Redes Sociales Twitter y Facebook con la finalidad principal de publicitar sus productos y servicios.
Dades d’ESCODI
Fundació Escola Superior de i Distribució
G-62445762
Carrer Colom, 114. 08222 Terrassa (Barcelona)
escodi@escodi.com
www.escodi.es
L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per ESCODI, mostrant així interès en la informació que es publicita a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. ESCODI té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social. No són incorporades a cap fitxer. En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals l’usuari disposa i que poden ser exercitats davant ESCODI, d’acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos: – Accés: vindrà definit per la funcionalitat de la xarxa social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. – Rectificació: només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control d’ESCODI, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-lo davant la xarxa social. – Cancel·lació i/o oposició: com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control d’ESCODI, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.
ESCODI realitzarà les següents actuacions: – Accés a la informació pública del perfil.
– Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina d’ESCODI.
– Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
– Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari. L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions. Per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

2. Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina d’ESCODI, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, ESCODI es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari. ESCODI no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari. L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat. Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de ESCODI però sí que romandran a la xarxa social.

3. Concursos i promocions

ESCODI es reserva el dret de realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la xarxa social, hi seran publicades complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable. La xarxa social no patrocina, avala ni administra cap de les nostres promocions, ni n’hi està associada.

4. Publicitat

ESCODI utilitzarà la xarxa social per publicitar els seus productes i serveis i, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE. No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina d’ESCODI perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat. A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de les xarxes socials:
• Facebook: https://www.facebook.com/escodiretail
• Twitter: https://twitter.com/ ESCODI (@ESCODIretail)
• Linkedin: https://www.linkedin.com/company/escodi
• Slideshare: http://es.slideshare.net/ESCODIRETAIL