carrera-universitaria-grau-en-comerc-i-distribucio-escodi

Grau Universitari (en extinció)

El Grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució té com a objectiu proporcionar els coneixements, habilitats i competències per ocupar llocs de responsabilitat i fer carrera professional en empreses de qualsevol sector, relacionades amb la venda de productes i serveis destinats al consumidor final (retail).
T’agradarà el Grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució si...

T’agrada el món de l’empresa, el màrqueting i les botigues. Aprendràs com funciona el sector retail i viuràs casos reals, així com models d’èxit en comerç i distribució, tant físic com online.

Tens esperit directiu, comercial i internacional. Veuràs tots els nivells professionals. Seràs tu qui triaràs el teu camí, des de les posicions més tècniques a les directives.

Ets una persona amb potencial innovador i creatiu. El món del comerç i la distribució necessita creativitat per evolucionar amb la societat i vendre els seus productes de formes inimaginables.

Tens fusta d’emprenedor/a. Aprendràs a crear noves oportunitats de negoci i a posar-les en marxa.

Metodologia
Com aprendràs a ESCODI?
Un tret diferencial del Grau és el fet que el professorat està vinculat professionalment al sector del comerç i la distribució. Totes les assignatures tenen una clara orientació al desenvolupament de competències claus per a l’exercici professional. L’aprenentatge es basa en una combinació d’experiències reals: trobades amb directius d’empreses, visites a empreses, parcs logístics, centres comercials, etc. A més de pràctiques externes, resolució de problemes a partir de casos reals, simulacions i roleplayings.
El fet de treballar amb grups reduïts permet un suport individualitzat i una orientació acadèmica-professional des del primer curs.
Què aprendràs?

El comportament de les persones en entorns comercials i com es prenen decisions de consum.

El funcionament dels mecanismes psicosocials, econòmics, geogràfics, històrics, o urbanístics que incideixen en el desenvolupament i expansió de les empreses dedicades a la venda de productes i serveis al consumidor final.

Desenvoluparàs les teves capacitats d’observació, creativitat, iniciativa, comunicació i liderat d’equips.

Aprendràs com dissenyar conceptes comercials innovadors.

Entendràs el procés tècnic i organitzatiu de les decisions empresarials.

Sortides professionals
El Grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució et prepara per a accedir a diferents perfils amb potencial de creixement professional: El fet de treballar amb grups reduïts permet un suport individualitzat i una orientació i una orientació acadèmica-professional des del primer curs.

Retail manager: direcció d’establiments comercials amb diferents nivells de responsabilitat.

Desenvolupament del negoci digital en empreses de comerç i distribució de béns de consum.

Direcció / Responsable de diferents departaments o àrees funcionals com màrqueting, expansió, vendes, compres, recursos humans o logística.

Consultoria especialista en retail.

Emprenedoria: Creador/a del teu propi negoci.

Recursos d’aprenentatge

Programes informàtics: Microsoft Office 2010, QGIS, SPSS, Acrobat Reader DC, Adobe flash

Aules Teòriques equipades amb ordinadors i projector audiovisual: Aula 1: 65,90 m2, 30 places, Aula 2: 73,31 m2, 30 places, Aula 4: 67,93 m2, Aula 7: 65.90, 30 places

Aules d’ordinadors: Aula 3: 67,93 m2 30 ordinadors, Aula 5: 67,94 m2, 13 ordinadors. Aula 6: 65,90 m2, 30 ordinadors.

Biblioteca i Mediateca de 125m2 amb 40 places y 8 ordinadors i 1 impressora.

Campus virtual UB amb accés al material docent que hi facilita el personal docent per du a terme la docència. A més de un mètode de contacte/relació alumne i professor.

Material recomanat: en el pla docent de cada assignatura hi figura les recomanació per part del professor titular corresponent

Informació acadèmica

Titulació (en extinció): Grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució per la Universitat de Barcelona (UB)
Durada dels estudis: 4 cursos acadèmics.
Horari: Pesencial, Semipresencial
Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS (cada crèdit correspon a 25-30 hores de classe, treballs, tutories i seminaris)

Continguts estructurats en 3 eixos temàtics: Entorn, Persona i Empresa.

Assignatures que aporten fonaments bàsics de coneixement i assignatures d’especialització, que engloben tots els àmbits d’interès.

Treball Final de Grau (TFG).

Pràctiques externes optatives i remunerades.

Metodologies que afavoreixen el desenvolupament d’habilitats i competències pràctiques.

Mobilitat

Escodi t'ofereix la possibilitat de participar en el Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE).
SICUE és un programa de mobilitat nacional que permet que un/a estudiant universitari/a realitzi part dels estudis en una universitat espanyola diferent a la seva, amb garanties de reconeixement acadèmic, aprofitament i adequació al seu perfil curricular.
El Programa SICUE és un sistema d'intercanvi, no una beca. Solia estar secundat per les beques SENECA del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, però des del curs 2013-2014 no han estat convocades pel Ministeri.

Universitats amb les que té acord ESCODI dins del programa SICUE

A dia d’avui, ESCODI té acord amb 8 universitats arreu d’Espanya:

 • Universidad de A Coruña (1 plaça anual)
 • Universidad Carlos III de Madrid (1 plaça anual)
 • Universidad de Murcia (1 plaça anual)
 • Universidad de Almería (1 plaça anual)
 • Universidad de Granada (1 plaça anual)
 • Universidad de Cádiz (1 plaça anual)
 • Universidad de Málaga (1 plaça anual)
 • Universidad de Valladolid (1 plaça anual)
Requisits
 • Només es podrà demanar la mobilitat per a les places d’intercanvi que ha signat la UB.
 • La durada de l’intercanvi ha de coincidir amb el nombre de mesos de l’oferta i el total de crèdits a cursar no serà inferior a:
  • Estades de mig curs (5 mesos) : 24 crèdits
  • Estades de curs complet (9 mesos) : 45 crèdits
 • En el cas dels alumnes amb grau de discapacitat igual o superior al 33%, s’estableix la possibilitat de demanar una disminució d’aquests crèdits. Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada d’un informe de la unitat d’atenció a la diversitat de la UB
 • En aquells supòsits en què a l’estudiant li resti per finalitzar els seus estudis menys crèdits del mínim exigit en cada tipus d’estada, podrà optar a l’intercanvi sempre que compleixi la resta de requisits.
 • Els alumnes hauran d’estar matriculats, en el moment de fer la sol·licitud, a l’ensenyament de la UB pel qual es demana la mobilitat. Els alumnes hauran de tenir, en la data 15 d’octubre de 2020, un mínim de 45 crèdits superats i estar matriculat en el curs 2020-2021 en no menys de 30 crèdits.
 • Els mateixos beneficiaris no podran obtenir més d’un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d’un a cada curs acadèmic.
 • No seran admeses les sol·licituds dels estudiants que hagin obtingut plaça en l’anterior convocatòria i no s’hagin incorporat a l’intercanvi sense presentar renúncia.
 • Als estudiants que no reuneixin els requisits del programa SICUE els serà denegada la petició sense valorar l’expedient acadèmic.
Sol·licituds
Termini de presentació de la sol·licitud: del 12 de febrer al 4 de març de 2021

Els/as estudiants presenten les seves sol·licituds en la seva universitat d'origen, seguint el procediment de sol·licitud que la seva universitat hagi establert a aquest efecte.

Selecció de candidats

La selecció de candidats per participar en el programa SICUE es farà valorant la nota mitjana de qualificació de l'expedient acadèmic. Per al càlcul d’aquesta nota es tindran en compte les qualificacions obtingudes, fins el 15 d'octubre de 2020, tant en les assignatures superades com en les suspeses.

Publicació de places adjudicades

El 14 d'abril de 2021 es farà pública a la plana web de mobilitat SICUE UB i als taulells d'anuncis dels centres les places adjudicades.

Reclamacions Els alumnes disposaran fins al 4 de maig de 2021 per formular les reclamacions i renúncies que escaiguin. Tant les reclamacions com les renúncies s’hauran de presentar al centre on està matriculat l’alumne.

Renuncies i reassignació de places

Els candidats que, tot i reunir els requisits per a l’obtenció de plaça de mobilitat, no obtinguin plaça, passaran a formar part de les llistes d’espera. En cas que es produeixin renúncies, es podran reassignar les places, per ordre de puntuació. En el cas que, un cop resolta l’assignació de plaça, l’alumne decideixi renunciar a la mobilitat, cal que ho comuniqui a la secretaria d'estudiants i docència del centre on està matriculat, omplint el document de renúncia corresponent. La no presentació de la renúncia s'entendrà com a acceptació de la plaça.

Més informació

Accés i tràmits

Per accedir al Grau de Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució d'ESCODI hauràs de presentar la nota de tall dels estudis finalitzats i de les PAU.
Accés universitari

Alumnat de Batxillerat (PAU, Proves Accés Universitari)

Des d’altres titulacions universitàries iniciades o acabades (amb convalidacions)

Proves d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys

Acreditació d’experiència laboral

Cicle Formatiu de Grau Superior

Titulats de cicles formatius de grau superior (CFGS) amb convalidació de crèdits segons la següent taula:

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Administració i finances (LOE)

Comerç internacional (LOE)

Gestió de vendes i espais comercials (LOE)

Marketing i publicitat (LOE)

Transport i logística (LOE)

CRÈDITS CONVALIDATS

30

30

30

36

12

Normativa de trasllats d'expedients

Admissió a la universitat per estudiants que hagin iniciat estudis universitaris espanyols (trasllat d’expedient) http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/trasllat.html

Preinscripció Universitària

La preinscripció universitària ha de realitzar-se mitjançant l’Oficina de Preinscripció Universitària: http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/calendari_preinscripcio/

Matrícula
 • El preu per crèdit és de 96€ (5.700€ per curs) Taxes i serveis: 300€ per curs
 • Total: 6.000€ per curs.
 • L’import de la matrícula s’abona per transferència bancària en 2 terminis:
  • Primer termini: 1.200 euros es paguen durant la PREINSCRIPCIÓ del mes de juliol
  • Segon termini: 4.800€ restants entre els mesos de setembre i octubre.

Un cop hagis estat admès a ESCODI, ens posem en contacte per concretar dia i hora per tramitar la matrícula en el mateix centre. Si has obtingut plaça en primera preferència, has de tramitar la matrícula al mes de juliol.

Préstecs a l’estudi

Els alumnes poden sol·licitar el pagament fraccionat de la matrícula mitjançant un préstec gestionat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), de la Generalitat de Catalunya agaur.gencat.cat.

Últimes notes de tall del Grau d'ESCODI

Curs 2019-2020: 5

Curs 2020-2021: 5

Sol·licitud del títol

Tràmit per a la sol·licitud de títol ESCODI - CURS 2019-2020
Instruccions per a l’alumne

Procediment exclusiu per aquells graduats/graduades que ja tenen l’expedient acadèmic tancat i tots els crèdits necessaris superats:

Accedir a l'URL específica per la titulació que vols sol·licitar i efectuar el pagament del títol corresponent (import establert pel Decret de Taxes Universitàries de l’any acadèmic vigent)

Emplenar les dades del formulari de sol·licitud del títol corresponent (document per descarregar al final d’aquesta pàgina), signar-lo i enviar-lo per mail (escodi@escodi.com o vbou@escodi.com)

L’alumne haurà de lliurar al centre dues còpies del formulari de la sol·licitud del títol així com, el comprovant del pagament i còpia del document d’identitat (NIF, NIE o passaport). En aquest moment, el centre li podrà emetre el resguard del títol i tramitar la seva expedició.

Sistema de qualitat

Veure Programa i Preus

COVID-19

La greu crisi sanitària ocasionada per l’expansió de la COVID-19 ha obligat a ESCODI a redactar aquest pla, basat en els coneixements i les recomanacions de les autoritats competents, tant de l’àmbit sanitari com de l’àmbit laboral. L’objectiu d’aquest document és definir sota quines condicions de seguretat i mitjançant quins procediments s’ha de tornar a l’activitat presencial a les instal•lacions i els edificis d'ESCODI.

Gràcies a ESCODI ara sóc Product Merchandising a TOUS.

Andrea Gordo, Product Merchandising a TOUS

Jo volia molta pràctica, coses útils i reals i penso que ESCODI m'ho ha donat.

Àlex Castany, Santmartí 1850

Jo no sóc un cas aïllat, els meus companys també estan molt ben posicionats.

Nil Prats, Farmàcies Ecocèutics

El que ens ensenyen aquí és molt valuós, perquè és el dia a dia de les empreses.

Maria Colmenero, Atenció al client de Decathlon

50
Més del 50%

dels alumnes en pràctiques reben oferta de feina per part de l’empresa.

80
Més d'un 80%

dels graduats troben feina relacionada amb els seus estudis, en menys de 6 mesos.

100
El 100%

dels graduats d’ESCODI treballa al cap de 2 anys, i la meitat ja han promocionat professionalment.

Grau Oficial en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució


Durada: 4 anys.
Horari: 9:15 a 13:30h
Lloc: Campus d’ESCODI a Terrassa, Barcelona
Places: 50
Preu: Consultar a ESCODI

   Termes i condicions