Els alumnes d’Escodi analitzen els eixos comercials de Terrassa

L’Eix comercial del carrer Major i Portal de Sant Roc, el que concentra més franquícies.

Els alumnes d’Escodi analitzen tres eixos comercials del centre de la ciutat de Terrassa.

Els eixos del centre urbà analitzats pels alumnes de l’escola universitària de Comerç i Distribució (Escodi) han estat el del carrer Major-Portal de Sant Roc; carrer Font Vella i el que formen els carrers Gavatxons-Sant Pere. Malgrat la proximitat física d’aquests, la seva configuració comercial es força diferenciada. Això si, tots tres presenten una alta concentració d’establiments dedicats a l’equipament personal; restauració i comerços de salut i bellesa. Les oficines d’entitats financeres, tan abundants pocs anys endarrere, han reduït de forma significativa la seva presència a aquesta zona.

Tres són els aspectes bàsics en què s’ha centrat l’anàlisi dels tres eixos comercials del centre de Terrassa: el volum de locals buits, la seva capacitat d’atracció, i la presència d’establiments de franquícies i cadenes comercials; el que es coneix com a efecte de clonicitat comercial. Un fenomen, aquest últim, que contribueix al fet que les àrees comercials de les ciutats s’acabin semblant unes a les altres.

Major-Portal de Sant Roc el més clònic

El 86,36 % dels establiments comercials actius a la zona del carrer Major-Portal de Sant Roc són franquícies o cadenes. Un índex de clonicitat comercial molt elevat que evidencia l’escassa presència de comerços locals a aquest eix (13,64%). És a la Font Vella on l’índex de clonicitat és més baix, amb només un 15,85% dels establiments actius de franquícies o cadenes i, conseqüentment, és el carrer, dels tres eixos analitzats, que compta amb més presència de comerços locals. La situació de Gavatxons-Sant Pere és de quasi la meitat (49,12%) de franquícies i establiments de cadenes comercials i un 50,88% de comerços locals.

Encara que la situació no difereix gaire dels centres urbans comercials d’altres ciutats de Catalunya, l’estudi d’Escodi no interpreta els percentatges obtinguts; només constata una situació.

Pocs locals buits

Malgrat la rotació d’establiments comercials en la zona analitzada és elevada, l’anàlisi evidencia que són pocs els locals buits als tres eixos. A l’eix Major-Portal de Sant Roc l’índex d’ocupació de locals comercials és del 97,78%, només un 2,22% del total resten buits. L’eix amb major índex de clonicitat és el que té un percentatge més baix de locals buits. A la Font Vella, el carrer amb més comerç local, l’índex d’ocupació és també molt alt, del 94,25%; i a Gavatxons-Sant Pere és on es troben més locals buits (14), encara que l’índex d’ocupació supera el 80%.

Atracció comercial i activitats

També és l’eix Major-Portal de Sant Roc, el que té l’índex de clonicitat més alt i el que té menys locals buits, el que té major capacitat d’atracció de clients  d’altres zones per l’oferta comercial que presenta. Un índex que l’estudi dels alumnes d’Escodi xifra en el 77,27%. Li segueix, en capacitat d’atracció de clients d’altres zones de la ciutat o de poblacions properes, l’eix Gavatxons-Sant Pere, amb un índex del 59,65%; mentre que el carrer Font Vella, amb un baix percentatge de locals buits i amb la més alta presència d’establiments comercials locals presenta un índex d’atracció del 37,8%, el més baix de tots tres.

Les activitats comercials amb més presència als eixos Major-Portal de Sant Roc i carrer Font Vella són els d’equipament personal, salut i bellesa i restauració. L’eix Gavatxons-Sant Pere també presenta una alta concentració de comerços per a l’equipament personal, però en aquest també té un pes específic el sector d’equipament de la llar.

analisis dels tres eixos comercials Terrassa Escodi analisis dels tres eixos comercials Terrassa